8,780
 
USD
01:26:56 CBoT
+0,17 %
+0,015 USD

Sojabohnen Forwardkurve